بیمه گر آنلاین پاسارگاد

بیمه پاسارگاد در پاسخ به اعتماد میلیونی هموطنان گرامی و تأمین رفاه حال بیمه گذاران عمر و تأمین آتیه در نمایندگی اعظم رابعی به شماره ۹۹۸۷۱ اقدام به ارائه ۱۰تا ۴۰ درصد تخفیف ویژه با توجه به میزان ذخیره ریاضی دارندگان این بیمه نامه نموده است

بیمه گر آنلاین پاسارگاد

منشور

کارکنان بیمه پاسارگاد به منظور تحقق اهداف متعالی شرکت، حفظ حقوق و رضایتمندی بیمه گذاران و استفاده کنندگان از بیمه خود را مکلف و متعهد به رعایت مفاد این منشور می دانند:

حفظ کرامت انسانی

 • احترام به مشتریان، همکاران و رقبا و حفظ حریم خصوصی آنان؛
 • انتخاب همکارانی که به اصول اخلاق حرفه ای متعهدند؛

رعایت حقوق اجتماعی

 • ارائه خدمت به صورت عادلانه و در چارچوب قوانین، مقررات و ضوابط ، به مراجعه کنندگان؛
 • اجرای خواسته های قانونی ارباب رجوع در چارچوب وظایف خود با صحت، دقت و سرعت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی ؛
 • عدم کینه توزی با منتقدانی که سخن از نقض قانون و مقررات می گویند؛
 • مقابله با پول شویی و هرگونه فعالیت دیگری که پشتیبان بزه های سازمان یافته باشد؛
 • پاسداری از طبیعت، محیط زیست، و توسعه پایدار.

عدالت و انصاف

 • احترام به حقوق مالکیت مادی و معنوی رقیبان؛
 • ارائه خدمت به بیمه گذاران و استفاده کننندگان از بیمه به صورت عادلانه در چارچوب مقررات؛
 • پرهیز از رقابت ناسالم در بازار بیمه؛
 • تعیین نرخ حق بیمه بر پایه اصول فنی، معقول ، منصفانه و در خور شرایط بیمه بدون تأثیر از رقبا.

پایبندی به مقررات و تعهدات

 • پایبندی به قول و تعهد خود و وفاداری به توافقات و قراردادها چه قانون بر آن ناظر باشد چه نباشد، چه آشکار باشد چه پنهان؛
 • پرداخت به موقع خسارت مطابق آنچه که در بیمه نامه و قرارداد آمده است؛
 • رعایت و حمایت از رقابت آزاد و عادلانه و پیروی از قواعد بیمه گری از جمله عدم نرخ شکنی.

شفافیت و صداقت

 • صداقت و راستی در مبادله اطلاعات و خودداری از ارائه اطلاعات نادرست در تبلیغات و اطلاع رسانی؛
 • اطلاع رسانی مؤثر به بیمه گذاران نسبت به ایجاد هرگونه ضعف در ادای تعهدات بیمه گر از جمله توانگری مالی، پوشش های اتکایی و مدیریت حرفه ای؛
 • توجیه کامل مشتریان نسبت به شرایط پوشش بیمه و محدودیت های دریافت خسارت